Проект “Взех живота си в свои ръце”

Включихме се в Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” програмен период 2006-2013 год. с първия си проект „Взех живота си в свои ръце” 2012-2013 год. Обучихме 52 души в професията Продавач-консултант, след което осигурихме заетост за период от 3 месеца за всеки курсист при партньорите-работодатели Трънчев ООД, Ал+Ко и ЕГЕ груп. След приключване на проекта 10 души останаха на постоянна работа на своето работно място.

Описание на проекта

Обединяване усилията на заинтересованите страни на местно равнище, включително на структурите на гражданското общество за мотивация и подкрепа на най-рисковата и уязвима група сред безработните, обезкуражените и неактивните лица, като приоритетно се насърчава включването на лица от уязвимите групи с цел тяхното последващо включване в заетост, и повишаване на икономическата им активност на пазара на труда, повшиаване на конкурентноспособността им сред нискоквалифицираните работници, и създаване на условия за трайна заетост.

Начална дата: 08.03.2012
Дата на приключване: 01.10.2013

Дейности

Дейност 1: Управление на проекта Ефективното и своевременно организиране, координиране, контрол и отчитане на цялостната дейност на проекта ще доведе до постигане на заложените цели.
Дейност 2:Идентифициране на обезкуражени и неактивни лица от маргинализирани общности Изготвяне на методика и инструментариум за проучване и идентифициране на обезкуражени и неактивни лица – Разработване на инструментариум (въпросници, анкетни карти) и методология (формиране на извадка, оценъчни матрици) за провеждане на 2 бр. проучвания и анализи на съществуващото състояние на обезкуражени, неактивни и трайно безработни лица от уязвими етнически групи в община Шумен.
Дейност 3: Мотивационно обучение за обезкуражените лица Организират се 2 бр. мотивационни обучения с безработни и обезкуражени лица, идентифицирани от НПО-Партньор по проекта
Дейност 4: Посреднически услуги за намиране на работа при работодател Предоставяне на посреднически услуги за намиране на работа при работодател. Подборът се извършва от ДБТ –Шумен по тяхна методика. В рамките на 1 месец след приключване на мотивационните обучения, от преминалите 80 лица на поне 10 трябва да бъде намерена работа при работодател с посредничеството на ДБТ.
Дейност 5: Разработване и адаптиране на специални обучителни курсове и програми Разработване на учебната програма, като се имат в предвид съвременните тенденции в развитието на бизнеса, нови методи за обучение, добрите практики в обучението на възрастни (над 16 г.), съгласно изискванията на законодателството и учебните институции.
Дейност 6: Обучение в професията Продавач-консултант Осигуряване на учебния процес с необходимите учебни материали , пособия и всички необходими ресурси. Обособяване на 4 групи по 13 души в група (52 общо), на 2 серии (етапа), в квалификационен курс, дневна форма на обучение, с включена производствена практика.
Дейност 7: Стажуване при работодател Дейността включва организиране и провеждане на 3-месечен стаж при работодател на 52 успешна завършили обучение в професията Продавач-консултант. Дейността е необходима с оглед последваща трудова реализация на обучените безработни по проекта.

Стойност

Одобрен бюджет: 187 580 BGN
Общ бюджет: 147 923 BGN
БФП: 147 923 BGN
Общо изплатени средства: 147 915 BGN

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *